1. Startpagina>
  2. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

Verklaring inzake gegevensbescherming

Waar gaat het om?

Het gaat om uw persoonsgebonden gegevens en hoe wij deze verwerken in het kader van het gebruik van onze website en de toepassing van speciale gebruiksdoeleinden.

Onder persoonsgebonden gegevens wordt verstaan alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, d.w.z. gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, zoals naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag, enz. Verwerking is elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder gebruikmaking van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het vergaren, verkr?gen, ordenen, rangschikken, opslaan, bijwerken of w?zigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, met elkaar in overeenstemming brengen, beperken, verw?deren of vernietigen.

In de volgende hoofdstukken

I. Naam en adres van de verantwoordelijke
II. Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris
III. Algemene informatie over gegevensverwerking
IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden
V. Gebruik van "eigen" cookies
VI. Website-analysetools
VII. Nieuwsbrief
VIII. Contactformulier en e-mailcontact
IX. Registratie
X. Webshop
XI. Rechten van de betrokkene

en de daarmee samenhangende subrubrieken informeren wij u uitgebreider over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens en uw rechten als betrokkene:


I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd) en andere nationale wetten van de lidstaten op het gebied van gegevensbescherming en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

CWS Nederland B.V.
De Beverspijken 16
5221 ED 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 073 - 6 338 338
E-mail: info.nl@cws.com
www.nl.cws.com


II. Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris

U kunt als volgt contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van de verantwoordelijke:

CWS & Initial Nederland
Patrick Hoogduijn
De Beverspijken 16
5221 ED 's-Hertogenbosch
Netherlands

Telefoonnummer: +31610589608
E-mail:   Patrick.Hoogduijn@cws.com


III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Wij verwerken persoonsgebonden gegevens van onze gebruikers alleen als dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen leveren. De verwerking van persoonsgebonden gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens

a) Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens hebben verkregen, dient artikel 6 lid 1 sub a AVG als rechtsgrondslag.

b) Bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6, lid 1, sub b AVG de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

c) Voor zover de verwerking van persoonsgebonden gegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, is artikel 6 lid 1 sub c AVG de wettelijke basis.

d) In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgebonden gegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, sub d AVG als rechtsgrondslag.

e) Als de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, geldt artikel 6 lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgebonden gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.


IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden verzameld:

Informatie over het type browser en de gebruikte versie
Het besturingssysteem van de gebruiker
Sessie-ID
Beveiligde sessie-ID
De internetprovider van de gebruiker
Het IP-adres van de gebruiker
Datum en tijdstip van toegang
Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
Websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgebonden gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG ligt ook in deze doeleinden.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.

Als de gegevens zijn opgeslagen in logbestanden, hebben deze geen automatische verwijderingsdatum. In het kader van het gerechtvaardigde belang, de afwikkeling van de transactie, worden deze voor dit doel gehandhaafd tot na de correcte uitvoering van de transactie.

5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Het verzamelen van de gegevens voor de terbeschikkingstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar aantekenen.


V. Gebruik van "eigen" cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

We maken gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hieronder worden uitgelegd:

Technisch noodzakelijke cookies
Technisch niet noodzakelijke cookies (analysecookies)

a) Technisch noodzakelijke cookies
Wij gebruiken deze cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden in deze cookies opgeslagen en verzonden:

Taalinstellingen
Sessie-ID
Beveiligde sessie-ID
Cookiebericht
Bevestiging B2B
PGID Personalisatie Groep ID
Artikelen in een winkelwagentje
Inloggegevens

b) Website-analysetools: zie deel VI

De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een informatiebanner u over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en wordt er verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In deze context wordt ook vermeld hoe het opslaan van cookies in de browserinstelling kan worden voorkomen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

a) Voor technisch noodzakelijke cookies
Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een verandering van pagina.

Deze cookies zijn nodig voor de volgende toepassingen:

Overdracht van taalinstellingen
Winkelwagentje
Onthouden van zoektermen
Prijs- en catalogusbesturing
B2B
Producten
Cache weergave
PGID Personalisatie Groep ID

b) Voor technisch niet noodzakelijke cookies
De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod constant optimaliseren.

Ons rechtmatig belang ligt daarom ook in de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG.

4. Duur van de opslag, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op uw computer opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Als de gebruikte cookies zogenaamde tijdelijke cookies zijn, worden ze verwijderd na het afmelden of het sluiten van de browser. Permanente cookies worden na 1 jaar automatisch van uw computer verwijderd. U kunt de verzending van cookies echter uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Ook reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. De verwijdering kan, zoals beschreven, ook worden geautomatiseerd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.


VI. Website-analysetools

De volgende analysetools worden gebruikt op onze website:

1. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Het Europese hoofdkantoor is Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.google.de/analytics/terms/de.html, het overzicht van de Gegevensbescherming is beschikbaar op https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de en de verklaring van de Gegevensbescherming is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=de.


a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google Inc. in de VS en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google Inc. ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. In dit geval worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, zodat een persoonlijke relatie kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgebonden gegevens onmiddellijk verwijderd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgebonden gegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework op de hoogte gebracht. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1 sub f AVG.

In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de website-exploitant verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google Inc. samengevoegd.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is artikel 6, lid 1, sub f AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang in de verwerking van de gegevens volgens artikel 6 lid 1 sub f AVG. Door het anonimiseren van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgebonden gegevens.

d) Duur van de opslag

Voor zover de verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden ze onmiddellijk verwijderd in het kader van de anonimisering.

e) Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt middels het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt bezwaar maken tegen analyses en diensten die niet essentieel zijn voor de werking van onze aanbiedingen. Wij bieden u hieronder een hulp aan om de selectie van traceerdiensten te deselecteren door middel van een zogenaamde opt-out. U kunt cookies eenvoudig verwijderen van uw computer of mobiele apparaten in uw browser. Informatie over de omgang met cookies en hoe u deze kunt verwijderen, vindt u in uw browser onder ""Help"". U kunt cookies uitschakelen of ervoor kiezen een bericht te ontvangen wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden.

Hier kunt u cookies uitschakelen: Opt-Out.
Na het succesvol deactiveren van de cookie, wordt u doorgestuurd naar de startpagina

Meer informatie en ondersteuning vindt u ook op de specifieke hulppagina van de betreffende webbrowser:

• Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome

Opmerking: Als u cookies deactiveert, kunt u niet al onze functies gebruiken. De gedeactiveerde diensten worden niet alleen geblokkeerd voor onze aanbiedingen, maar ook in het algemeen voor het apparaat dat u gebruikt. De instellingen worden opgeslagen in de cookies van uw browser. Als u meerdere browsers op meerdere apparaten gebruikt: U moet uw instellingen in elke browser afzonderlijk selecteren en deselecteren, omdat we de opt-outs niet voor u kunnen synchroniseren.


VII. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch verwijderd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker naar ons doorgestuurd. Dit zijn de volgende persoonsgebonden gegevens:

E-mailadres (verplicht)
Achternaam (optioneel)
Voornaam (optioneel)

Daarnaast worden de volgende overige persoonsgebonden gegevens verzameld bij de aanmelding:

IP-adres van de aanroepende computer
Datum en tijdstip van aanmelding
Verzending van de eerste opt-in e-mail
Opslag van de bij registratie en bevestiging gebruikte teksten (als inhoud van de toestemmingsverklaring)

In de loop van het registratieproces wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens verkregen en wordt naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen.

In het kader van de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is artikel 6 lid 1 sub a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief af te leveren. Als u ook vrijwillig naam en voornaam geeft in het kader van de registratie, dienen deze uitsluitend voor de personalisatie van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonsgebonden gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Uw e-mailadres wordt opgeslagen zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De overige persoonsgebonden gegevens die in de loop van het registratieproces zijn verzameld, zullen normaal gesproken na 7 dagen worden verwijderd.

5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de hiervoor bestemde link in elke nieuwsbrief e-mail, of een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat specifiek voor dit doel is bestemd of door het sturen van een bericht naar de contactgegevens vermeld in het impressum.

Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor de opslag van de persoonsgebonden gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.


VIII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

Firma
Naam (voor- en achternaam)
E-mailadres
Telefoon
Onderwerp
Vragen en opmerkingen

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

IP-adres van de aanroepende computer
Datum en tijdstip van verzending
Als geregistreerd gebruiker bovendien: zie IX Registratie
Sessie-ID
Beveiligde sessie-ID
De internetprovider van de gebruiker
Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
Websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendingsproces wordt uw toestemming verkregen en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgebonden gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6 lid 1 sub a AVG indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, sub f AVG.

Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 lid 1 sub b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgebonden gegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor de behandeling van de totstandkoming van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgebonden gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgebonden gegevens van het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is pas beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd.

5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgebonden gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Om uw toestemming in te trekken en bezwaar te maken tegen de opslag kunt u gebruik maken van het e-mailadres dat is gebruikt om contact met ons op te nemen of het e-mailadres dat is opgegeven in het impressum.

Alle persoonsgebonden gegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.


IX. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan de hand van het verstrekken van persoonsgebonden gegevens te registreren. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats.

Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

E-mailadres
Wachtwoord
Veiligheidsvraag
Antwoord
Exclusieve klantencode, indien van toepassing
Bedrijf
Indien van toepassing, eigenaar
Aanspreekvorm
Voornaam
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Stad
Land
Telefoon
Fax
Omzetbelasting-ID
Handelaarsnummer, indien van toepassing
Outlet-ID, indien van toepassing

Op het moment van registratie worden ook de volgende andere gegevens opgeslagen:

IP-adres van de aanroepende computer
Datum en tijdstip van registratie
Sessie-ID
Beveiligde sessie-ID
De internetprovider van de gebruiker
Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
Websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website

Tijdens de registratie wordt uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens verkregen en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6 lid 1 sub a AVG indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd.

Als de registratie dient voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6 lid 1 sub b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

a) Uw registratie vindt niet plaats bij het afsluiten van een overeenkomst:
Uw registratie is vereist voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Als geregistreerde gebruiker kunt u aanbiedingen, producten, prijzen en nieuwe producten, kortingscampagnes, evenals reclame en promoties in verband met de CWS-boco Shop op het gebied van werkkleding, arbeidsveiligheid, werkschoenen, brandbeveiliging, hygiëne, sanitaire ruimte, schoonmaaksystemen en accessoires voor de respectievelijke hierboven genoemde gebieden, speciaal bekijken.

De overige persoonsgebonden gegevens die tijdens het registratieproces worden verwerkt, dienen ter voorkoming van misbruik van het registratieformulier en ter beveiliging van onze informatietechnologiesystemen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

a) Uw registratie dient niet om een overeenkomst af te sluiten:
Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

b) Uw inschrijving dient om een overeenkomst te sluiten:
Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonsgebonden gegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Belastingrelevante documenten (zoals boekhoudingsdocumenten, facturen) moeten 10 jaar worden bewaard. Documenten met betrekking tot contracten dienen gedurende 6 jaar te worden bewaard, waarbij in het geval van doorlopende verplichtingen deze periode pas begint te lopen na het einde van de contractperiode.

De andere gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, worden gewoonlijk verwijderd nadat uw account is verwijderd.

5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

U kunt uw registratie te allen tijde annuleren. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen te allen tijde wijzigen.

Als uw gegevens echter nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen, kunt u ze alleen voortijdig verwijderen voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen het verwijderen niet in de weg staan.


X. Webshop

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Er is ook een webshop beschikbaar op onze website. Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens opgeeft.

      Uw persoonlijke gegevens omvatten het volgende:
     
E-mailadres
Wachtwoord
Veiligheidsvraag
Antwoord
Exclusieve klantencode, indien van toepassing
Bedrijf
Indien van toepassing, eigenaar
Aanspreekvorm
Voornaam
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Stad
Land
Telefoon
Fax
Omzetbelasting-ID
Handelaarsnummer, indien van toepassing
Outlet-ID, indien van toepassing
 
De informatie die vereist is voor het contract (verplichte informatie) wordt afzonderlijk gemarkeerd, andere informatie is optioneel.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode geven wij uw betalingsgegevens ook door aan onze huisbank voor de verwerking van de betaling.

Onze huisbank is de Commerzbank AG.

Daarnaast worden de volgende andere persoonsgebonden gegevens verzameld:

IP-adres van de aanroepende computer
Datum en tijdstip van de bestelling
Opslag van teksten gebruikt bij de bestelling en hun bevestigingen (zoals de inhoud van het contract)
Datum en tijdstip van registratie
Als geregistreerd gebruiker bovendien: zie IX Registratie
Sessie-ID
Beveiligde sessie-ID
De internetprovider van de gebruiker
Datum en tijdstip van de toegang
Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
Websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website

In het kader van de bestelling wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt ook vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee we uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de gegevens die u hebt opgegeven, herroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief die van uw gebruikersaccount, kunt u altijd verwijderen in het klantgedeelte.

Om onbevoegde toegang tot uw gegevens door derden te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie (TLS = Transport Layer Security; dit is transportcodering).

2. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in verband met de bestelling zijn verwerkt, is artikel 6, lid 1, sub b AVG.

De wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens aan onze huisbank is tevens artikel 6 lid 1 sub b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgebonden gegevens die in het kader van de bestelling zijn verstrekt, dient uitsluitend om uw bestelling af te handelen (precontractuele maatregel) of om de overeenkomst uit te voeren.

De persoonsgebonden gegevens die worden verwerkt als onderdeel van het vrijwillig aangemaakte klantaccount vereenvoudigen precontractuele maatregelen en dus ook het bestelproces.

De andere persoonsgebonden gegevens die tijdens het bestelproces worden verwerkt, zijn bedoeld om misbruik van het bestelformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dit is tijdens het bestelproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen dan het geval als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonsgebonden gegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Belastingrelevante documenten (zoals boekhoudingsdocumenten, facturen) moeten 10 jaar worden bewaard. Documenten met betrekking tot contracten dienen gedurende 6 jaar te worden bewaard, waarbij in het geval van doorlopende verplichtingen deze periode pas begint te lopen na het einde van de contractperiode.

Wij slaan de gegevens die u vrijwillig verstrekt op voor de periode van uw gebruik, tenzij u deze van tevoren verwijdert. Dit geldt ook voor de gegevens die u invoert bij het aanmaken van uw account onder "Mijn account".

De andere persoonsgebonden gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden meestal verwijderd nadat u uw account hebt verwijderd.

5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Uw gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, kunnen alleen worden verwijderd, voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen niet uitsluiten dat ze worden verwijderd.

Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de gegevens die u hebt opgegeven, herroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief die van uw gebruikersaccount, kunt u altijd verwijderen in het klantgedeelte. De verwijdering doet echter geen afbreuk aan afgesloten of bestaande contracten; deze blijven hierdoor onaangetast.


XI. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgebonden gegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten (zie hoofdstuk I. van deze verklaring):

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of er persoonsgebonden gegevens van u door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie bij de verantwoordelijke opvragen:
a) de doeleinden waarvoor de persoonsgebonden gegevens worden verwerkt;
b) de categorieën van persoonsgebonden gegevens die worden verwerkt;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgebonden gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
d) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgebonden gegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
e) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgebonden gegevens over u, een recht op beperking van verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
f) het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
g) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgebonden gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG, en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie in te winnen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in verband met de doorgifte op de hoogte te worden gesteld van de betreffende garanties op grond van artikel 46 AVG.

2. Recht op correctie

U heeft tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking recht op correctie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgebonden gegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

a) indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgebonden gegevens te verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgebonden gegevens;

c) de verantwoordelijke de persoonsgebonden gegevens niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, maar dat u ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

d) als u overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Als de verwerkingsbeperking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Verwijderingsplicht

U kunt de verantwoordelijke verzoeken de op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens onverwijld te verwijderen en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen zich voordoet:

De op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

U trekt uw toestemming, waarop de verwerking is gebaseerd, in op grond van artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.

U dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 2 AVG.

De persoonsgebonden gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.

Het verwijderen van uw persoonsgebonden gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het EU-recht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

De op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8 lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgebonden gegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, AVG verplicht is deze te verwijderen, dient hij passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, te nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de gegevensverwerkers die de persoonsgebonden gegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgebonden gegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgebonden gegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op annulering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

ter nakoming van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert,

of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is opgedragen;

om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h en i, en artikel 9, lid 3 van de AVG;

voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische doeleinden of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden, of

om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking door de verantwoordelijke te laten corrigeren, verwijderen of beperken, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgebonden gegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze verbetering of verwijdering van de gegevens of van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U heeft het recht door de verantwoordelijke over deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

6. Recht op gegevensoverdracht

U hebt recht op een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat van de door u aan de verantwoordelijke verstrekte persoonsgebonden gegevens. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgebonden gegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat

a) de verwerking is gebaseerd op toestemming op grond van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG dan wel op een overeenkomst op grond van artikel 6 lid 1 sub b AVG en
b) de verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde methoden.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op doorgifte geldt niet voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is toevertrouwd.

7. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgebonden gegevens die op u betrekking hebben op grond van artikel 6, lid 1, sub e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij hij overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonsgebonden gegevens over u worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgebonden gegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering voor zover het verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame.

Ongeacht richtlijn 2002/58 / EG hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

8. Recht op herroeping van de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, met inbegrip van profilering


U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit geldt niet indien de beslissing
a) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
b) toelaatbaar is volgens het recht van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt en die wetgeving adequate maatregelen bevat om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of
c) met uw uitdrukkelijke toestemming wordt genomen.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgebonden gegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 AVG, behalve wanneer artikel 9, lid 2 sub a of g AVG van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de onder a) en c) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke te bewerkstelligen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en tegen het besluit in beroep te gaan.

10. Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen hebt u het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in strijd is met de AVG.


De toezichthoudende autoriteit waarbij het bezwaar is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 van de AVG.


23.07.2018