1. Startpagina>
  2. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CWS NEDERLAND B.V.
Op 1 november 2013 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank ’s-Hertogenbosch onder nummer 62/2013

I. ALGEMEEN
Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “CWS” verstaan de besloten vennootschap CWS NEDERLAND B.V. (ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 16044594) of diens rechtsopvolgers. Onder “klant” wordt verstaan de andere partij, die gebruik maakt van de diensten van CWS. Onder “zaken” wordt verstaan de zaken die voorwerp zijn of onderdeel uitmaken van een overeenkomst met CWS.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door CWS gedaan en aangegaan. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door CWS schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 CWS behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van haar algemene en bijzondere voorwaarden voor te stellen. Indien de klant de voorgestelde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient de klant dit schriftelijk aan CWS te melden binnen 14 dagen na de kennisgeving van de voorgestelde wijziging of aanvulling. Bij gebreke daarvan wordt de klant geacht met de wijziging of aanvulling in te stemmen.
Artikel 2: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen door CWS gedaan zijn vrijblijvend. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in documenten zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van de uiteindelijk te leveren zaken. Indien een aanbieding van CWS een termijn voor aanvaarding bevat, komt het vrijblijvende aanbod na het verstrijken van die termijn te vervallen.
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door CWS. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van CWS dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
3.2 Indien bij aanvaarding door de klant van een door CWS uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat CWS in haar orderbevestiging aan de klant schriftelijk heeft bericht in te stemmen met deze afwijkingen.
3.3 Indien een overeenkomst tussen CWS en de klant tot stand komt door bemiddeling van een tussenpersoon en de door de tussenpersoon afgegeven voorlopige bevestiging afwijkt van de orderbevestiging van CWS, wordt de overeenkomst beheerst door de bepalingen vervat in de orderbevestiging van CWS. De voormelde tussenpersoon is niet bevoegd namens CWS te handelen.
Artikel 4: Prijzen
4.1 De vermelde prijzen zijn basisprijzen, inclusief eventuele bijdragen voor milieuheffing, doch exclusief BTW. Deze prijzen zijn gebaseerd op franco levering. Afleverings- en montagekosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
4.2 CWS is gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen aan veranderingen in kostprijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, inkoopkosten, arbeidslonen, belastingen, heffingen, valutakoersen.
4.3 CWS is gerechtigd, bij een overeenkomst op basis van verbruik inclusief, de prijzen aan te passen aan het werkelijke verbruik indien de overeengekomen bandbreedte wordt overschreden.
Artikel 5: Levering
5.1 De zaken worden door CWS franco aan de klant geleverd. Levering geschiedt door de zaak in de macht van de klant te stellen dan wel de zaak aan de klant ter beschikking te stellen.
5.2 De bepaalde levertijden en andere termijnen (zoals installatie- en reparatieduur) worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.
Artikel 6: Overmacht
6.1 Bij overmacht heeft CWS het recht om zoveel later uitvoering aan haar verplichtingen te geven als deze overmacht duurt. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of langer duurt dan zes maanden na het in artikel 5.2 vooropgestelde tijdstip van levering, heeft iedere partij het recht de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding voor de andere partij.
6.2 Als overmacht wordt aangemerkt iedere tekortkoming die CWS niet kan worden toegerekend. Aan CWS kan in ieder geval niet worden toegerekend een tekortkoming als gevolg van oorlog, overstroming, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid van de levering van zaken of diensten door derden, vernielingen, beschadigingen van of defecten aan de voor het uitvoeren van de overeenkomst essentiële bedrijfsmiddelen van CWS, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel en ontbreken van grondstoffen.
Artikel 7: Klachten
7.1 De klant dient de zaken bij aflevering dan wel terbeschikkingstelling grondig te controleren.
7.2 De klant dient klachten binnen veertien dagen schriftelijk bij CWS in te dienen onder een nauwkeurige opgave van de klacht. Dit geldt zowel ten aanzien van de door CWS geleverde of ter beschikking gestelde zaken, de montage, reparaties en facturen. De termijn gaat in na de ontvangst van de zaken, het verrichten van de montagewerkzaamheden of reparatiewerkzaamheden, of de ontvangst van de facturen.
7.3 Indien de klacht niet binnen veertien dagen door CWS is ontvangen en de klant CWS niet de gelegenheid heeft geboden de klacht - zo nodig ter plaatse - op zijn gegrondheid te onderzoeken, komt dienaangaande elk verweer en elke vordering van de klant te vervallen.
7.4 Een klacht geeft geen recht op schadevergoeding, huurvermindering, opschorting of ontbinding.
Artikel 8: Verplichtingen van de klant
8.1 De klant is verplicht de zaken overeenkomstig hun normale bestemming te gebruiken en alle instructies en gebruiksaanwijzingen van CWS nauwgezet op te volgen. De klant is verantwoordelijk voor de goede staat en inrichting van de ruimtes, waarin de zaken van CWS worden gebruikt of bewaard en voor de voorzieningen waarop de zaken mogelijkerwijs worden aangesloten.
8.2 De klant is verplicht een schone en droge ruimte beschikbaar te houden voor de opslag van handdoekrollen. De klant ziet erop toe, dat de opslagruimte voor CWS goed bereikbaar is, reukloos is, vrij van stof en ongedierte is en regelmatig wordt gereinigd. Schone en vuile handdoekrollen zullen door hem met inachtneming van de Arbowetgeving duidelijk en zichtbaar van elkaar gescheiden worden opgeslagen. De klant ziet erop toe, dat de handdoekrollen bij het vervoer van de opslagruimte naar de toiletten schoon en droog blijven.
8.3 De klant is verplicht CWS binnen veertien dagen per aangetekende brief in kennis te stellen van elke wijziging in zijn rechtsvorm, of overdracht van zijn onderneming en van elke wijziging in de zeggenschap en het bestuur, alsmede van elke juridische fusie, splitsing of afsplitsing.
8.4 Bij één van de onder artikel 8.3 genoemde omstandigheden heeft CWS het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden.
Artikel 9: Betaling
9.1 De factuur wordt elektronisch aan de klant verzonden dan wel ter beschikking gesteld. Voor verzending van de factuur op papier is CWS gerechtigd een vergoeding van € 3,50 per factuur aan de klant in rekening te brengen. CWS heeft het recht om dit bedrag jaarlijks te indexeren.
9.2 CWS is gerechtigd de kosten van door de klant verplicht gestelde boeking of aanmelding van de factuur in een door de klant aangewezen systeem aan de klant in rekening te brengen.
9.3 Betaling van de factuur geschiedt vooraf, zonder verrekening. Indien betaling achteraf is overeengekomen, geschiedt betaling van de factuur binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien door het niet of niet tijdig aanleveren van een door de klant gehanteerde kenmerk of referentie, zoals een inkoopnummer, ordernummer of PO (Purchase Order) nummer, CWS niet in de gelegenheid wordt gesteld deze op de factuur te plaatsen, levert dit geen grond op voor opschorting van de betaling. Door overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim.
9.4 CWS is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen toe te rekenen aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing. Artikel 6:43 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
9.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant aan CWS een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
9.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant aan CWS de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, vermeerderd met rente, met een minimum van € 200.
9.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is CWS gerechtigd de servicewerkzaamheden op te schorten, totdat de gehele betalingsachterstand door de klant is voldaan. In dat geval zal CWS de overeengekomen termijnen volledig in rekening blijven brengen en blijft de klant verplicht deze termijnen te voldoen.
9.8 CWS is te allen tijde gerechtigd een door haar te bepalen vorm van zekerheid te verlangen ter meerdere zekerheid van de nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen.
9.9 De klant heeft niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was.
9.10 Indien een omzetbonus is overeengekomen, is deze pas opeisbaar indien alle producten en diensten waarover de bonus wordt toegekend, betaald zijn en klant/partner ook al zijn overige verplichtingen is nagekomen. CWS is gerechtigd om al hetgeen klant/partner verschuldigd is in mindering te brengen op de bonusuitkering.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1 CWS behoudt zich de eigendom van verkochte zaken voor, totdat de tegenprestatie is voldaan. CWS verbindt zich slechts tot overdracht van de zaak onder opschortende voorwaarde van voldoening van die tegenprestatie. Onder tegenprestatie zijn begrepen de kosten, die zijn veroorzaakt door het tekortschieten van de klant in de voldoening van die tegenprestatie. Indien naast de levering van zaken ook het verrichten van bepaalde werkzaamheden is overeengekomen, wordt onder de tegenprestatie ook begrepen de tegenprestatie met betrekking tot deze bijbehorende werkzaamheden.
10.2 De klant dient de eigendomsvermeldingen aangebracht op de zaken te behouden. De klant dient de eigenaar van zijn bedrijfslokalen evenals elke derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen, te informeren over het feit dat de zaken eigendom van CWS zijn. De klant is slechts gebruiker van de zaken, doch draagt het risico en de aansprakelijkheid met betrekking tot de zaken vanaf het ogenblik van de levering tot op het ogenblik van de terugname ervan door CWS.
10.4 De klant machtigt CWS de plaats te betreden waar de zaken die eigendom van CWS zijn zich bevinden wanneer CWS deze zaken wil inspecteren.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 CWS is niet aansprakelijk voor schade die de klant, zijn personeel of derden lijden om welke reden ook, behalve indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CWS. CWS sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade door verkeerd gebruik van de zaken door de klant, zijn personeel of derden.
11.2 CWS is in geen geval aansprakelijk voor:
- indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of stagnatieschade;
- schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen);
11.3 De aansprakelijkheid van CWS is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrek aan de zaak dan wel de vervanging daarvan of van een onderdeel daarvan. Zulks naar keuze van CWS. De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het netto factuurbedrag van de zaak of zaken, die tot de aansprakelijkheid heeft of hebben geleid dan wel - in geval van verhuur - de vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden betreffende die zaak of zaken.
11.4 De klant vrijwaart CWS voor aanspraken van derden, waarvoor CWS op grond van de overeenkomst niet aansprakelijk is.
Artikel 12: Overdracht van rechten
12.1 CWS heeft het recht haar rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.
12.2 De klant heeft zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van CWS niet het recht zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen.
Artikel 13: Privacy
CWS verwerkt persoonsgegevens van de klant voor CWS gerelateerde marketingdoeleinden. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden geeft de klant aan CWS toestemming voor verwerking van zijn persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden.
Artikel 14: Geschillen
14.1 Op de met CWS gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechtbank in ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij CWS kiest voor de rechter die bij gebreke van het vorenstaande bevoegd zou zijn.

II. VERHUUR- EN SERVICEVOORWAARDEN
Op overeenkomsten die met betrekking tot huur of service met CWS zijn gesloten, zijn naast voormelde algemene bepalingen tevens de volgende bepalingen van toepassing. Bij strijd prevaleren deze bepalingen boven de algemene bepalingen.
Artikel 15: Duur van de overeenkomst
15.1 De overeenkomst tussen CWS en de klant wordt aangegaan voor de periode die in de overeenkomst staat vermeld. Deze periode gaat in vanaf de eerste (gedeeltelijke) levering dan wel terbeschikkingstelling van de zaken.
15.2 Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, heeft iedere partij het recht de overeenkomst op te zeggen. Opzegging geschiedt tegen 30 juni of 31 december. De daarbij in acht te nemen opzegtermijn bedraagt zes maanden.
15.3 Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na het verstrijken van die bepaalde tijd telkens met één jaar stilzwijgend verlengd. Stilzwijgende verlenging vindt niet plaats, indien een partij de overeenkomst uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de bepaalde tijd aan de andere partij heeft opgezegd.
15.4 Opzegging geschiedt schriftelijk, per aangetekende brief.
15.5 Indien CWS de overeenkomst ontbindt, is de klant aan CWS een boete verschuldigd gelijk aan de optelsom van de resterende termijnen tot het moment waarop de overeenkomst bij een reguliere opzegging door de klant op zijn vroegst beëindigd had kunnen worden. De boete strekt ter vergoeding van de door CWS gederfde winst en nodeloos gemaakte kosten, alsmede ter aansporing van de klant om zijn verplichtingen na te komen. Deze boete laat het recht van CWS op schadevergoeding onverlet.
15.6 De klant is verplicht de zaken bij het einde van de overeenkomst in oorspronkelijke en goede staat ter beschikking van CWS te stellen. De klant wordt geacht de zaken in goede staat te hebben ontvangen.
Artikel 16: Gebruik
16.1 De klant is verplicht uitsluitend door CWS aangeboden zaken van sanitaire aard te gebruiken, zoals handdoeken, zeep, zeepschuim, toiletpapier en luchtverversers.
16.2 De klant is verplicht de zaken in bedrijfsklare toestand te houden en overeenkomstig de aard en bestemming als goed huurder te gebruiken.
16.3 De klant zal de zaken niet zelf repareren, wassen of reinigen. Het technisch onderhoud daaraan wordt uitsluitend door of namens CWS verricht.
16.4 De klant stelt CWS in de gelegenheid de zaken te inspecteren. De klant is verplicht daartoe tijdens normale kantooruren één of meerdere door CWS aangewezen personen toegang te verlenen tot de plaats waar de zaken zich bevinden.
16.5 Het is de klant niet toegestaan wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen ten aanzien van de zaken aan te brengen.
16.6 Het is de klant niet toegestaan de zaken te verkopen, buiten haar macht te brengen, onder te verhuren, of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
16.7 Het is de klant niet toegestaan gemonteerde zaken te demonteren of te verplaatsen. De klant dient de zaken te gebruiken binnen het pand van haar onderneming, waarvoor deze zaken zijn bestemd.
Artikel 17: Aansprakelijkheid
17.1 CWS is niet aansprakelijk voor schade die de klant , zijn personeel of derden lijden, behalve indien de schade het gevolg is van gebreken die CWS bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen. Onder een gebrek wordt verstaan een staat of eigenschap van de zaak, waardoor de zaak aan de klant niet het genot kan verschaffen dat de klant bij het aangaan van de overeenkomst daarvan mocht verwachten.
17.2 In geval van vermindering van huurgenot als gevolg van een gebrek staat het de klant niet vrij een daaraan een evenredige vermindering van de huurprijs te vorderen, tenzij CWS het gebrek bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.
17.3 Bij beëindiging van de overeenkomst is de klant gehouden aan CWS de demontage- en ophaalkosten te vergoeden,
17.4 De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de zaken en voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de zaken, ongeacht de oorzaak, waaronder brand, vandalisme, diefstal en vermissing. In geval van tenietgaan is de klant de nieuwwaarde van de zaken aan CWS verschuldigd. In geval van herstelbare schade is de klant herstelkosten aan CWS verschuldigd. Onder tenietgaan wordt verstaan een schade die economisch of technisch gezien niet meer valt te herstellen.
17.5 De klant draagt zorg ervoor, dat de zaken roerend blijven en zonder beschadigingen gedemonteerd kunnen worden.
Artikel 18: Geheimhouding
18.1 De klant verplicht zich ertoe de overeenkomst als vertrouwelijk te beschouwen en zal de inhoud daarvan niet aan derden mededelen, behoudens een verplichting daartoe bij wet of rechterlijke uitspraak opgelegd.
18.2 Deze geheimhoudingsplicht geldt voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf ondertekening van de overeenkomst.
18.3 Bij schending van de geheimhoudingsplicht verbeurt de klant een boete van € 5.000,00. De boete laat het recht op schadevergoeding onverlet. Opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht wordt op grond van artikel 273 Wetboek van Strafrecht bestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste de vierde categorie